Tisdag
25 Feb 1 match
Fredag
28 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 1 match
Onsdag
04 Mar 1 match
Fredag
06 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Fredag
13 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match
Måndag
10 Aug 1 match
Fredag
14 Aug 1 match
Söndag
23 Aug 1 match
Fredag
28 Aug 1 match
Söndag
13 Sep 1 match
Fredag
18 Sep 1 match

Årsmöte

9 juni 2020 21:12

Tisdag den 23 juni är det dags för årsmöte för både Mullsjö AIS och Mullsjö AIS Utveckling. Tid och plats är Mullsjö Kontorshotell kl. 18.00. Med tanke på gällande restriktioner vill vi denna gång att man anmäler sitt deltagande till [email protected] senast den 22 juni för att vi ska få lite koll på hur många vi blir.


Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga för medlemmar en vecka innan om man vill läsa på i förväg. Skicka i så fall ett mail till [email protected] och efterfråga dem så får du sedan allt med vändande post.

Föredragningslista

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av protokolljusterare som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet samt val av rösträknare för mötet

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 5 Fastställande av föredragningslista

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste verksamhetsåret samt förslag på avsättning till ändamålsbestämda medel (lagkassor)

§ 7 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
– Inga motioner inlämnade

§ 12 Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av två år
b) upp till fem ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) eventuella ersättare i styrelsen för en tid av ett år
d) revisor för en tid av ett år – i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande

§ 13 Eventuella övriga frågor som anmäldes under punkt 5
– Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§ 14 Mötets avslutande
– Avtackningar

Glöm inte att anmäla er om ni vill närvara vid mötet.
[email protected]

Välkomna!