Söndag
26 Jan 1 match
Fredag
31 Jan 1 match
Lördag
08 Feb 1 match
Onsdag
12 Feb 1 match
Tisdag
18 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 1 match
Tisdag
25 Feb 1 match
Fredag
28 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 1 match
Onsdag
04 Mar 1 match
Fredag
06 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Fredag
13 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match
Måndag
10 Aug 1 match
Fredag
14 Aug 1 match
Söndag
23 Aug 1 match
Fredag
28 Aug 1 match
Söndag
13 Sep 1 match
Fredag
18 Sep 1 match

Årsmöte 27 juni

25 juni 2019 12:03

Nu på torsdag den 27 juni är det dags för Mullsjö AIS årsmöte 2019. Tid och plats är Björkhaga Hotell & Konferens kl. 18.00. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga för föreningens medlemmar om man vill läsa på inför mötet i förväg. Skicka ett mail till [email protected] och efterfråga dem så får du sedan allt med vändande post.


Föredragningslista för årsmöte med Mullsjö Allmänna Innebandysällskap

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd – för mötet – antalet närvarande medlemmar som fyller lägst 16 år under året

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av protokolljusterare som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet samt val av rösträknare för mötet

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 5 Fastställande av föredragningslista

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste verksamhetsåret samt förslag på avsättning till ändamålsbestämda medel (lagkassor)

§ 7 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
– Inga förslag eller motioner inlämnade

§ 12 Val av:
a) föreningens kassör för en tid av två år
b) upp till fyra ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) eventuella ersättare i styrelsen för en tid av ett år
d) revisionsbyrå (byråval) för en tid av ett år – i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av
vilka en skall vara sammankallande

§ 13 Eventuella övriga frågor som anmäldes under punkt 5
– Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§ 14 Mötets avslutande
– Avtackningar

Välkomna!