Lördag
30 Mar 1 match
Tisdag
02 Apr 1 match
Torsdag
04 Apr 1 match
Tisdag
09 Apr 1 match
Torsdag
11 Apr 1 match
Lördag
13 Apr 1 match
Tisdag
16 Apr 1 match
Torsdag
18 Apr 1 match
Fredag
16 Aug 1 match
Söndag
18 Aug 1 match
Onsdag
21 Aug 1 match
Fredag
30 Aug 1 match
Onsdag
11 Sep 1 match
Lördag
14 Sep 1 match
Onsdag
25 Sep 1 match
Lördag
28 Sep 1 match
Torsdag
03 Okt 1 match
Söndag
06 Okt 1 match
Onsdag
09 Okt 1 match
Söndag
13 Okt 1 match
Söndag
20 Okt 1 match
Onsdag
23 Okt 1 match
Lördag
26 Okt 1 match
Söndag
03 Nov 1 match
Söndag
17 Nov 1 match
Onsdag
20 Nov 1 match
Söndag
24 Nov 1 match
Torsdag
28 Nov 1 match

Årsmöte 27 juni

25 juni 2019 12:03

Nu på torsdag den 27 juni är det dags för Mullsjö AIS årsmöte 2019. Tid och plats är Björkhaga Hotell & Konferens kl. 18.00. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga för föreningens medlemmar om man vill läsa på inför mötet i förväg. Skicka ett mail till [email protected] och efterfråga dem så får du sedan allt med vändande post.


Föredragningslista för årsmöte med Mullsjö Allmänna Innebandysällskap

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd – för mötet – antalet närvarande medlemmar som fyller lägst 16 år under året

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av protokolljusterare som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet samt val av rösträknare för mötet

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 5 Fastställande av föredragningslista

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste verksamhetsåret samt förslag på avsättning till ändamålsbestämda medel (lagkassor)

§ 7 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
– Inga förslag eller motioner inlämnade

§ 12 Val av:
a) föreningens kassör för en tid av två år
b) upp till fyra ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) eventuella ersättare i styrelsen för en tid av ett år
d) revisionsbyrå (byråval) för en tid av ett år – i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av
vilka en skall vara sammankallande

§ 13 Eventuella övriga frågor som anmäldes under punkt 5
– Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§ 14 Mötets avslutande
– Avtackningar

Välkomna!