Måndag
05 Apr 1 match
Onsdag
07 Apr 1 match
Fredag
09 Apr 1 match
Måndag
12 Apr 1 match
Onsdag
14 Apr 1 match
Fredag
16 Apr 1 match
Lördag
07 Aug 1 match
Fredag
13 Aug 1 match
Lördag
21 Aug 1 match
Fredag
27 Aug 1 match
Tisdag
31 Aug 1 match
Lördag
11 Sep 1 match
Torsdag
16 Sep 1 match
Söndag
19 Sep 1 match
Lördag
25 Sep 1 match
Söndag
03 Okt 1 match
Söndag
10 Okt 1 match
Lördag
23 Okt 1 match
Söndag
31 Okt 1 match
Söndag
07 Nov 1 match
Söndag
14 Nov 1 match
Onsdag
17 Nov 1 match
Torsdag
25 Nov 1 match
Fredag
17 Dec 1 match
Söndag
26 Dec 1 match
Torsdag
30 Dec 1 match
Onsdag
05 Jan 1 match
Lördag
08 Jan 1 match

Årsmöten

7 september 2021 20:32
FÖRENING

Måndag den 20 september är det dags för årsmöte för både Mullsjö AIS och Mullsjö AIS Utveckling. Tid och plats är Mullsjö Kontorshotell kl. 18.00.


Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga för medlemmar en vecka innan om man vill läsa på i förväg. Skicka i så fall ett mail till [email protected] och efterfråga dem så får du sedan allt med vändande post.

Föredragningslista
§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av protokolljusterare som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet samt val av rösträknare för mötet

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 5 Fastställande av föredragningslista

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste verksamhetsåret samt förslag på avsättning till ändamålsbestämda medel

§ 7 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
– Inga motioner inlämnade

§ 12 Val av:
a) föreningens kassör för en tid av två år
b) upp till fyra ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) eventuella ersättare i styrelsen för en tid av ett år
d) revisor för en tid av ett år – i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande

§ 13 Eventuella övriga frågor som anmäldes under punkt 5
– Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§ 14 Mötets avslutande
– Avtackningar

Välkomna!