Tisdag
06 Mar 1 match
Lördag
10 Mar 1 match
Torsdag
15 Mar 1 match
Söndag
18 Mar 1 match
Tisdag
20 Mar 1 match
Fredag
23 Mar 1 match
Söndag
25 Mar 1 match
Tisdag
03 Apr 1 match
Torsdag
05 Apr 1 match
Lördag
07 Apr 1 match
Tisdag
10 Apr 1 match
Torsdag
12 Apr 1 match
Lördag
14 Apr 1 match
Torsdag
16 Aug 1 match
Lördag
25 Aug 2 matcher
Lördag
01 Sep 1 match
Lördag
08 Sep 1 match
Onsdag
12 Sep 1 match
Torsdag
20 Sep 1 match
Söndag
23 Sep 1 match
Onsdag
26 Sep 1 match
Onsdag
03 Okt 1 match
Söndag
07 Okt 1 match
Lördag
13 Okt 1 match
Söndag
28 Okt 1 match
Onsdag
31 Okt 1 match
Lördag
03 Nov 1 match

Årsmöte 26 juni

7 juni 2018 21:06
FÖRENING

Den 26 juni är det återigen dags för Mullsjö AIS årsmöte. Plats för årsmötet är Björkhaga och tid är 18.00. Så boka in datumet i era kalendrar.


Ärenden vid årsmötet 2018

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid, revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12. Val av
a) föreningens ordförande
b) föreningens kassör
c) ledamöter i styrelsen
d) ersättare i styrelsen med en för dem fastställd turordning
e) revisionsbyrå (byråval), i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
f) ledamöter i valberedningen, av vilka en skall vara sammankallande

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 3. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Handlingar finns att rekvirera från [email protected] en vecka innan mötet.