Fredag
16 Nov 1 match
Lördag
17 Nov 1 match
Fredag
23 Nov 1 match
Lördag
01 Dec 1 match
Fredag
07 Dec 1 match
Lördag
15 Dec 1 match
Söndag
16 Dec 1 match
Onsdag
19 Dec 1 match
Lördag
29 Dec 1 match
Tisdag
08 Jan 1 match
Lördag
12 Jan 1 match
Söndag
13 Jan 1 match
Onsdag
16 Jan 1 match
Fredag
18 Jan 1 match
Idag 1 match
Tisdag
22 Jan 1 match
Onsdag
23 Jan 1 match
Lördag
26 Jan 1 match
Söndag
27 Jan 1 match
Lördag
09 Feb 1 match
Söndag
10 Feb 1 match
Onsdag
13 Feb 1 match
Fredag
15 Feb 1 match
Lördag
16 Feb 1 match
Måndag
18 Feb 1 match
Torsdag
21 Feb 1 match
Söndag
24 Feb 1 match
Onsdag
27 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 1 match

Årsmöte 26 juni

7 juni 2018 21:06
FÖRENING

Den 26 juni är det återigen dags för Mullsjö AIS årsmöte. Plats för årsmötet är Björkhaga och tid är 18.00. Så boka in datumet i era kalendrar.


Ärenden vid årsmötet 2018

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid, revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12. Val av
a) föreningens ordförande
b) föreningens kassör
c) ledamöter i styrelsen
d) ersättare i styrelsen med en för dem fastställd turordning
e) revisionsbyrå (byråval), i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
f) ledamöter i valberedningen, av vilka en skall vara sammankallande

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 3. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Handlingar finns att rekvirera från [email protected] en vecka innan mötet.